Stiftende generalforsamling for Gedsted bådlaug.

 

Gedsted bådlaug er en lille forening der råder over en jolle, og senere gerne et par kanoer, jollen er beliggende ved, eller på svaj i fjorden, jollen er en 12 fod Limbo jolle der er leveret af Michael Hansen og repareret og istandsat af Torkild K Jensen, som fremad rettet også vil påtage sig vedligeholdelsen af vor flåde.

Der skal købes et par åre og åregafler, ca. 600 kr., ønskes båden malet, vil det blive ekstra, motor sørger man selv for.

 Det årlige medlemskab tænkes at kunne holdes på 100 kr. pr husstand, vi er på jagt efter et par gamle kanoer, som kan istandsættes, gerne gratis, så udgiften kan holdes på et minimum til evt. materialer.

 

§1

Foreningens navn er Gedsted Bådlaug. Hjemstedet er Gedsted by, Vesthimmerlands kommune.

§2

Gedsted Bådlaugs formål er:

 • At fremme glæden/interessen for naturen ved sejlads i området omkring Gedsted

 • At stille både til rådighed for laugets medlemmer

 • At fremme godt kammeratligt sammenhold.

  § 3

  Gedsted Bådlaug kan optage alle personer, der er bosiddende i eller har tilknytning til Gedsted og som støtter foreningens virke.

  Al færdsel i laugets både sker pa eget ansvar. Det er op til det enkelte medlem selv at have tegnet fritids-/ulykkesforsikring.

  § 4

  Gedsted Bådlaugs kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud og skal være indbetalt senest 1. maj.

  § 5

  Efter indstilling fra bestyrelsen eller menige medlemmer, kan bestyrelsen udnævne æresmedlem­mer, blandt de medlemmer, man skønner, har ydet en stor indsats for Gedsted Bådlaug eller på an­den måde har virket for fremme af Bådlaugets virke. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

  § 6

  Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til bestyrelsen og at medlemmet har betalt sit kontingent frem til førstkommende 1.maj. Udmeldelsen finder da sted denne 1. maj. Hvis et med­lem er i kontingentrestance pr. 1. september, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel eksklude­re vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til lauget.

  I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, eksem­pelvis medlemmer, der udviser en opførsel, der er utilbørlig eller belastende for laugets omdømme samt medlemmer, der ikke overholder vedtægter eller tilsidesætter bestyrelsens anvisninger.

  § 7

  Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle laugets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang hvert år senest i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på en af følgende måder:

 • Annonce på Gedsteds hjemmeside

 • Ved skriftlig meddelelse til medlemmeme, som har oplyst e-mailadresse. kan indkal­ delse ske via e-mail. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at Gedsted Bådlaug altid har korrekt e-mailadresse.

  Denne meddelelse skal indeholde den fuldstændige dagsorden.

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stemmeret har alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

  § 8

  Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning og godkendelse heraf.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
 4. Indkomne forslag
 5. Budgetforslag for det kommende år og fastsættelse af kontingent
 6. Valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter
  3. Valg af 1 revisor
  4. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

§ 9

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal undtagen ved afstemninger, der ifølge vedtægterne kræver et andet flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der skal være skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver det.

Over det på generalforsamlingen passerede, specielt over hvad der vedtages, skal der føres en pro­tokol, som efter generalforsamlingen skal tiltrædes af dirigenten ved underskrift.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom overfor bestyrelsen. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling men med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 11

Bestyrelsen er Gedsted Bådlaugs daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger Gedsted Bådlaug i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af formand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Der vælges 1 suppleant for et år af gangen.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren fører et referat, som forelægges bestyrelsen til godkendelse, kassereren fører foreningens regnskab og medlemsprotokol.

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

Formanden tegner foreningen. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Det gælder endvidere, at foreningen kun hæfter med sin formue. Bestyrelsen og foreningens med­lemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 12

Gedsted Bådlaugs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen samt af revisor.

§ 13

Revisor reviderer regnskabet til fremlæggelse pa generalforsamlingen. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. Resultatopgørelse og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at se regnskab og beholdning.

Ændringer af vedtægterne kan ske pa enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15

Opløsning af Gedsted Bådlaug kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær gene­ralforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 3/4 af laugets stemmeberettigede medlemmer er mødt frem og til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men der er flertal for forslaget, indkal­des til en ny generalforsamling med samme punkt på dagsordenen. Forslaget om opløsning kan på denne generalforsamling vedtages med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmebe­rettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af Gedsted Bådlaugs opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde Gedsted Beboer- og Erhverveforening.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den ?  2017.  på torvet i Gedsted